AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

Sedeta  

i  

esport  

han  

anat  

sempre  

de  

la  

mà.  

Quan  

l’any  

1983  

l’antiga

fàbrica  

tèxtil  

es  

va  

reconvertir  

en  

institut,  

un  

dels  

pilars  

educatius  

era

l’educació  

física:  

amb  

professors  

que  

potenciaven  

l’activitat  

física  

i  

amb

alumnes  

motivats  

en  

fer  

sorgir  

activitats  

extraescolars  

de  

caire  

esportiu.

Juntament   

amb   

el   

CEIP   

La   

Sedeta,   

el   

futbol   

era   

un   

dels   

eixos

vertebradors de l’activitat física.

L’any  

2006  

es  

va  

prendre  

la  

decisió  

d’estructurar  

tot  

allò  

que  

s’havia  

fet

fins   

ara   

formant   

l’Associació   

Esportiva   

Escolar   

La   

Sedeta,   

aprofitant

l’empenta   

de   

les   

professores   

d’Educació   

física   

i   

la   

motivació   

dels

alumnes  

del  

centre  

que  

es  

van  

organitzar  

per  

formar  

part  

de  

la  

pròpia  

junta  

directiva  

de  

l’AEE  

i  

formant-se

com  

a  

dinamitzadors  

esportius  

i  

fomentant  

que  

l’esport  

fos  

present  

en  

tots  

els  

espais  

del  

centre,  

escolars  

i

extraescolars.  

Aleshores  

el  

futbol  

sala  

seguia  

sent  

el  

pal  

de  

paller  

de  

la  

nostra  

entitat,  

compaginant-se  

amb

l’activitat de hip-hop que es feia al gimnàs del centre.

L’any  

següent,  

per  

demanda  

d’un  

grup  

de  

nois  

i  

noies  

i  

impulsats  

per  

la  

Isabel

Solé,  

professora  

del  

centre,  

va  

sortir  

un  

equip  

de  

voleibol  

que  

va  

aconseguir-se

organitzar  

com  

perquè  

el  

2008  

comencés  

a  

competir  

a  

la  

lliga  

del  

CEEB,  

on  

el

futbol  

ja  

hi  

participava.  

Va  

néixer  

una  

tradició  

esportiva  

i  

va  

néixer  

amb  

força:

dos equips femenins i un de masculí.

Precisament  

un  

dels  

valors  

que  

ens  

fan  

sentir  

orgullosos  

és  

haver  

pogut  

tenir  

vòlei

masculí   

i   

futbol   

sala   

femení,   

intentant   

trencar   

els   

estereotips   

de   

gènere   

que

s’imposen  

a  

la  

gran  

majoria  

d’equips  

que  

participen  

a  

les  

lligues  

regulars  

del

CEEB.  

Malauradament,  

la  

dificultat  

de  

competició  

ens  

van  

fer  

perdre  

aquests

puntals,  

tot  

i  

que  

actualment  

tenim  

la  

sort  

de  

poder  

tenir  

equips  

mixtes  

als  

dos

esports.

Partits  

guanyats,  

partits  

perduts.  

Lligues  

i  

copes  

guanyades,  

altres  

anys  

profundament  

disputades…  

però

cada  

any  

creixent:  

creixent  

en  

valors,  

creixent  

com  

una  

gran  

família,  

posant  

en  

valor  

l’esport  

com  

a  

eina

vehicular  

de  

creixement  

humà  

i  

treballant  

colze  

a  

colze  

amb  

el  

departament  

d’Educació  

Física  

de  

l’Institut  

per

posar èmfasi en l’educació dels i les nostres esportistes.

Els  

valors  

dels  

quals  

fem  

bandera  

ens  

han  

fet  

mereixedors  

en  

tres  

ocasions  

del  

premi  

«Compta  

fins  

a  

tres»

que  

otorga  

l’Ajuntament  

de  

Barcelona  

a  

aquells  

equips,  

centres  

o  

persones  

que  

són  

models  

de  

representació

dels  

valors  

que  

el  

Consell  

de  

l’Esport  

Escolar  

de  

Barcelona  

vol

transmetre  

a  

través  

de  

les  

institucions  

que  

el  

representem.  

Són

mereixedors  

d’aquest  

premi  

l’equip  

cadet  

de  

voleibol  

del  

curs

2014-2015,  

la  

professora  

Pilar  

Salinas  

per  

la  

gran  

implicació  

en

les  

activitats  

del  

centre  

i  

de  

l’AEE  

(curs  

2016-2017)  

i,  

recentment,

l’equip júnior de voleibol del curs 2017-2018.

Volem  

seguir  

creixent  

com  

a  

entitat,  

com  

a  

esportistes,  

com  

a

entrenadors,  

com  

a  

famílies  

i,  

sobretot,  

com  

a  

persones.  

Gràcies

per  

ser  

amb  

nosaltres,  

gràcies  

per  

fer-nos  

una  

mica  

més  

grans,

gràcies  

per  

ajudar-nos  

a  

millorar  

i  

disculpes  

per  

totes  

aquelles

vegades  

que  

ens  

equivocarem.  

Som  

i  

serem  

sempre  

al  

vostre

costat.

SEDETA I ESPORT

COVID-19 COVID-19